Đối ngoại Đối ngoại

Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Yên năm 2020

Cập nhật lúc:   09:34:22 - 20/01/2020 Số lượt xem:   3970 Người đăng:   Trình Minh Ky
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Yên năm 2020, với mục đích nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại để thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập. Cũng như mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm thông tin về chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; quảng bá hình ảnh của địa phương, con người, lịch sử văn hóa, những chính sách, tiềm năng, thế mạnh, kêu gọi đầu tư nước ngoài và kiều bào ta ở nước ngoài về tỉnh; thông tin tình hình thế giới đến với nhân dân trong tỉnh.

Theo đó, nội dung triển khai thực hiện gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo điều hành hoạt động thông tin đối ngoại; cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, các nhà đầu tư trong và ngoài nước; bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ; các hoạt động thông tin tuyên truyền, tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao.

UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh và sự quản lý điều hành thống nhất của UBND tỉnh; sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh về công tác đối ngoại. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh Phú Yên trong tình hình mới. Hoạt động thông tin đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội có sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng thời, công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy chương trình hoạt động, giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh; gắn với nhiệm vụ công tác hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh, trong nước, nước ngoài và các cơ quan liên quan để cập nhật các thông tin đối ngoại chính xác, kịp thời nhằm đấu tranh, phản bác, chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

Tác giả : Thủy Loan | Nguồn : Cổng thông tin điện tử Phú Yên
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 24
accessibility Hôm qua: 34
account_circle Trong tháng: 4.734
account_box Trong năm: 3.282
supervisor_account Tổng truy cập: 118.570