Triển khai tuyên truyền sâu rộng Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc:   22:25:48 - 18/01/2020 Số lượt xem:   83 Người đăng:   Nguyễn Thị Thanh Thúy
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 31/12/2019 về thực hiện Công văn số 9175/VPCP-KGVX ngày 09/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (sau đây gọi là Luật).

 Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo công tác tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tăng cường hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và xã hội; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành có liên quan bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh và của từng đối tượng, địa phương (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của các đơn vị, địa phương).

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đảm bảo phát huy hiệu quả, kịp thời trên địa bàn tỉnh. Đưa hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật vào các kế hoạch, hoạt động truyền thông hàng năm của các đơn vị, địa phương. Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh thường xuyên, chủ động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật trên địa bàn tỉnh.

Đặc biêt, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức xây dựng kế hoạch truyền thông hàng năm và thường xuyên, chủ động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật. UBND tỉnh chỉ đạo:

- Sở Y tế

Chịu trách nhiệm toàn diện; theo dõi, đôn đốc, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và hội đoàn thể trong việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và các kiến nghị, đề xuất (nếu có) của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi UBND tỉnh, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan theo quy định.

- Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, khuyến mãi rượu, bia theo thẩm quyền. Tăng cường tuyên truyền tác hại của rượu, bia tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia. Tham mưu UBND tỉnh trong việc quản lý các cơ sở sản xuất rượu, bia thủ công trên địa bàn tỉnh.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quảng cáo rượu, bia thuộc thẩm quyền phụ trách. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong kiểm tra, thanh tra việc thực hiện về cấm bán rượu, bia trong các cơ sở vui chơi giải trí, nơi biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao.

Quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra việc cấp phép hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, lễ hội, bảo đảm các hoạt động này không có quảng cáo, tiếp thị và tài trợ của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rượu, bia. Hướng dẫn các địa phương, cộng đồng dân cư cam kết không lạm dụng rượu, bia trong đám tang, đám cưới, lễ hội và đưa vào hương ước, quy chế nội bộ của làng, khu vực, thôn xóm.

- Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đưa tin, phản ánh các tổ chức, cá nhân, địa phương tổ chức, triển khai thực hiện tốt Luật; đăng bài phản ánh những tổ chức, cá nhân, địa phương thiếu nghiêm túc hoặc có những việc làm vi phạm Luật.

- Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục về Luật vào các môn học chính khóa và hoạt động ngoại khóa phù hợp với các cấp học. Kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật về cấm bán rượu, bia trong trường học.

- Sở Tài chính

Căn cứ nội dung Kế hoạch và khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, xem xét bố trí kinh phí phù hợp trong dự toán hàng năm cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Công an tỉnh

Chỉ đạo, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực thi các quy định của Luật; công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, mua bán, vận chuyển bia, rượu và đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý  theo quy định đối với các trường hợp uống rượu, bia và đồ uống có cồn vi phạm pháp luật.

- Sở Giao thông - Vận tải

Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực thi các quy định của Luật; tổ chức các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh trong việc thực thi các quy định của Luật, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia trên địa bàn tỉnh.

- Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

Phối hợp, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến, phản ánh, đưa tin trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

- Cục Quản lý thị trường Phú Yên

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong việc kinh doanh, mua bán, vận chuyển sản phẩm rượu, bia trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Kế hoạch này và các văn bản có liên quan tổ chức triển khai thực hiện thi hành Luật và các văn bản có liên quan trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách theo phân cấp hiện hành để tổ chức thực hiện đạt mục tiêu, kết quả đề ra. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, UBND cấp xã trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật; tổ chức tuyên truyền việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt là hành vi sử dụng rượu, bia trong thanh thiếu niên; tăng cường quản lý nhà nước đối với sản xuất và kinh doanh rượu, bia thủ công tại địa phương.

- Đề nghị Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội

Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu triển khai việc thực hiện “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn liền với các giải pháp của Luật phòng, chống tác hại rượu, bia. Huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc giám sát việc thực hiện các quy định của Luật. Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong giám sát, phát hiện và kịp thời ngăn ngừa hành vi điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu, bia, hành vi gây rối trật tự xã hội, bạo lực gia đình và các hành vi vi phạm pháp luật khác do sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật.

 

Tác giả : LƯU PHONG |
Tin cùng chuyên mục
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 6
accessibility Hôm qua: 100
account_circle Trong tháng: 952
account_box Trong năm: 68.947
supervisor_account Tổng truy cập: 69.119