Triển khai tuyên truyền sâu rộng Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh

18/01/2020 22:25:48
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 31/12/2019 về thực hiện Công văn số 9175/VPCP-KGVX ngày 09/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (sau đây gọi là Luật).
1 [1/1]