Kết quả bước đầu về xử lý văn bản điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia

Cập nhật lúc:   15:15:28 - 17/02/2020 Số lượt xem:   172 Người đăng:   Đoàn Thị Phước Tâm

 Sáng 07/02/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, TP về kết quả bước đầu tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và chuẩn hóa, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

     Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ: gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

     Về gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, tính đến thời điểm này, đã có 95/95 đơn vị (100%) các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia. Văn phòng Chính phủ đang triển khai kết nối với Văn phòng Quốc hội, Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia, triển khai thử nghiệm kết nối tới các doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

    Từ ngày khai trương (ngày 12/3/2019), đến ngày 04/02/2020 Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có gần 1,25 triệu văn bản, trong đó có khoảng 298.000 văn bản gửi và 945.000 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia, số lượng văn bản điện tử được gửi, nhận trong tháng thứ 10 so với tháng đầu tiên khi vận hành đã tăng gấp 02 lần. 

    Hiện nay, 100% các cơ quan cấp Bộ và 100% các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Tuy nhiên, các hệ thống chỉ tập trung giải quyết phần gửi, nhận văn bản, hầu hết các ứng dụng chưa hỗ trợ quy trình nghiệp vụ cũng như giải quyết công việc trên môi trường mạng.

    Về triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia, đã có 09/22 Bộ, cơ quan kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Riêng Phú Yên, nội dung SSO (Single sign on) đã thực hiện xong kết nối test từ Cổng của tỉnh lên Cổng quốc gia nhưng chiều ngược lại do không có thủ tục mức độ 3 nào trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để test.

    Về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tính đến ngày 05/02/2020, đã có hơn 41.594 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (trong đó 221 tài khoản của doanh nghiệp, còn lại là của người dân); có hơn 12,7 triệu lượt truy cập; hơn 664.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó có 6.380 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng Dịch vụ công quốc gia được xử lý thành công.

    Bên cạnh những kết quả trên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, các bộ ngành và địa phương cần khắc phục trong thời gian tới là: tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức về hiệu quả trong việc sử dụng văn bản điện tử có ký số; thay đổi thói quen sử dụng, xử lý hồ sơ công việc bằng văn bản điện tử. Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị quan tâm hơn nữa việc ứng dụng chữ ký số trên văn bản điện tử. Xử lý nhanh hơn thời gian cấp đổi chữ ký số, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cấp chữ ký số cá nhân, tổ chức, để cải thiện. Khắc phục tình trạng tồn tại văn bản gửi điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia không bao gồm chữ ký số hoặc không đủ thông tin xác thực chữ ký số theo Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

    Về triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia, một số bộ, ngành, địa phương đã triển khai, kết nối tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia nhưng chưa thực hiện đồng bộ, cần sớm đồng bộ trạng thái hồ sơ hoặc đã thực hiện đồng bộ nhưng số lượng hồ sơ được đồng bộ trạng thái còn rất thấp, nên cần nâng cao hơn nữa.

    Về chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, vẫn còn tình trạng một số Thông tư, Quyết định chỉ nhắc lại quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, chưa quy định đầy đủ nội dung các chế độ báo cáo thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan, địa phương. Một số bộ, địa phương đã ban hành Thông tư/Quyết định quy định chế độ báo cáo nhưng chưa bao quát hết các chế độ báo cáo thuộc phạm vi của bộ, địa phương; còn tình trạng văn bản quy định chế độ báo cáo của địa phương quy định những chế độ báo cáo theo thẩm quyền của Trung ương, chế độ báo cáo của Trung ương chưa quy định biểu mẫu, thời gian gửi báo cáo cho đầy đủ các cấp báo cáo. Một số chế độ báo cáo hiện nay của bộ, địa phương vẫn quy định kỳ báo cáo là tháng, quý, 6 tháng, năm nhưng chưa hướng dẫn cụ thể để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện đối với trường hợp các báo cáo theo tháng trùng với báo cáo quý, 6 tháng và năm. Thời gian chốt số liệu và thời hạn gửi của một số báo cáo vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP (mặc dù không được quy định tại các văn bản có giá trị pháp lý cao hơn); thời gian chốt không phù hợp với thời hạn gửi và không có sự tương thích giữa các kỳ báo cáo. Chế độ báo cáo áp dụng cho nhiều đối tượng thực hiện với các yêu cầu về số liệu khác nhau nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể hoặc thiết kế biểu mẫu số liệu báo cáo phù hợp với từng đối tượng báo cáo (bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tổ chức, cá nhân liên quan) mà áp dụng chung 01 mẫu dẫn tới không phù hợp. Việc triển khai xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của nhiều bộ, địa phương còn lúng túng, bị động, chậm so với tiến độ.

     Năm 2020 các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý văn bản trên môi trường mạng, phấn đấu 80% các vụ, cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng; tỷ lệ này là 60% đối với các sở, ngành và tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 30% đối với các phòng, ban và tương đương thuộc UBND cấp huyện (Nghị quyết 01/NQ-CP).100% văn bản gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia phải được tích hợp chữ ký số và được xác thực theo quy định; bảo đảm văn bản đầy đủ nội dung đính kèm, tuân thủ về thời gian gửi, nhận; bảo đảm đúng thẩm quyền, thể thức văn bản điện tử theo quy định.Bảo đảm an toàn, an ninh tối đa cho hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; có phương án dự phòng trong trường hợp sự cố xảy ra; chịu trách nhiệm nếu để lộ lọt thông tin trong quá trình gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng.

    Thực hiện các giải pháp tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng, kết nối, tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm cải cách, nâng cao xếp hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh và Tiếp cận điện năng của Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung hoàn thành việc kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương để làm cơ sở theo dõi, giám sát, đánh giá, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương (kể cả hồ sơ trực tiếp, trực tuyến và qua bưu chính); thực hiện tích hợp hệ thống xác thực dùng chung của Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ; triển khai kết nối Nền tảng thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ người dân, doanh nghiệp thanh toán điện tử đối với các khoản phí, lệ phí, thuế, thu phạt vi phạm hành chính.

    Thiết lập cơ chế giám sát, phối hợp trao đổi thông tin, ứng cứu sự cố; nghiên cứu xây dựng và tổ chức giải pháp để nâng cao hiệu năng đáp ứng số lượng người truy cập lớn theo đúng yêu cầu tại Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

    Tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ người dùng thông qua tổng đài hỗ trợ. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, báo chí, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân qua nhiều hình thức khác nhau.

(Trần Thanh Hưng, tổng hợp từ báo cáo của VPCP)

Một số hình ảnh:

 

Hình 2

Hình 3

Tác giả : Trần Thanh Hưng, tổng hợp từ báo cáo của VPCP |
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 37
accessibility Hôm qua: 79
account_circle Trong tháng: 883
account_box Trong năm: 68.878
supervisor_account Tổng truy cập: 69.050