Chuyên trang Lao động thương binh và xã hội Lao động thương binh và xã hội

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc, miền núi

Cập nhật lúc:   14:59:51 - 30/11/2022 Số lượt xem:   27 Người đăng:   Trương Minh Trị

Qua giám sát cho thấy, việc triển khai chương trình này trên địa bàn tỉnh có sự quan tâm phối hợp. Song, hiện cũng còn những khó khăn nhất định.

 

Tăng cường chỉ đạo, điều hành, phối hợp

 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình) là chương trình mới, đặc thù, ưu tiên tập trung đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Chương trình được thực hiện trên địa bàn tỉnh gồm có 10 dự án, 12 tiểu dự án và nguồn vốn thực hiện theo Quyết định 1110/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và dự toán năm 2022 thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

 

Tại Phú Yên, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Yên. Ban chỉ đạo đã ban hành quy chế hoạt động, phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên. Trưởng ban Dân tộc tỉnh ban hành quyết định thành lập tổ công tác và ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh. Các huyện thuộc phạm vi Chương trình cũng đã ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn; thực hiện phân bổ, giao dự toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp cho các phòng, ban, UBND cấp xã để thực hiện Chương trình; thành lập ban chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.

 

Tính đến thời điểm giám sát, HĐND, UBND các huyện thuộc phạm vi của Chương trình đã ban hành nghị quyết, quyết định về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và dự toán năm 2022 thực hiện Chương trình; các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện đang xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; UBND các xã đang tập trung xây dựng phương án trình HĐND cùng cấp thông qua nghị quyết phân bổ để làm cơ sở ra quyết định giao kinh phí cho các đơn vị thực hiện.

 

Đề xuất, kiến nghị

 

Đến nay, các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của trung ương cơ bản hoàn thành, tuy nhiên, một số văn bản trung ương ban hành còn chậm, chưa được ban hành, ban hành chưa đồng bộ. Một số nội dung văn bản chưa thật sự đầy đủ, cụ thể, ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thuộc Chương trình ở địa phương. Tiến độ xây dựng, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản của tỉnh trong giai đoạn đầu chưa kịp thời, ảnh hưởng đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình. Công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương chậm, gây áp lực lớn cho việc chỉ đạo điều hành trong những tháng cuối năm; dự kiến tiến độ giải ngân vốn của các địa phương theo kế hoạch năm 2022 sẽ rất thấp; khả năng xin chuyển nguồn sang năm 2023 rất lớn. Trình độ cán bộ cơ sở còn hạn chế về năng lực quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình, chính sách, dự án được giao.

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, Ban Dân tộc HĐND tỉnh kiến nghị một số vấn đề. Đó là, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương sớm tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản về hướng dẫn, quy định tổ chức thực hiện một số dự án, tiểu dự án, các nội dung Chương trình, chính sách chưa có văn bản hướng dẫn. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan của tỉnh rà soát, ban hành, tham mưu ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản cụ thể hóa các hướng dẫn, quy định của trung ương thực hiện một số dự án, tiểu dự án, các nội dung Chương trình phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

 

UBND các huyện thuộc phạm vi Chương trình tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đúng quy định pháp luật; linh hoạt, chủ động trong việc bố trí các nguồn vốn cho các dự án, công trình cụ thể, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, hạn chế việc chuyển nguồn vốn; bố trí đầy đủ nguồn vốn đối ứng theo các quy định về phân bổ nguồn vốn của HĐND, UBND tỉnh để thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất đến các sở, ban ngành và UBND tỉnh để có hướng dẫn tháo gỡ. Đồng thời thực hiện việc rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng Chương trình đúng với nhu cầu thực tế, đảm bảo theo quy định pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh; hỗ trợ UBND các xã trong việc triển khai thực hiện Chương trình; quan tâm tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc phụ trách thực hiện Chương trình của cấp xã.

 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được thực hiện trên địa bàn tỉnh gồm có 10 dự án, 12 tiểu dự án và nguồn vốn thực hiện theo Quyết định 1110/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và dự toán năm 2022 thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

 

PHẠM NGỌC CÔNG

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

Nguồn : https://baophuyen.vn/
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 0
accessibility Hôm qua: 74
account_circle Trong tháng: 33.703
account_box Trong năm: 3.706
supervisor_account Tổng truy cập: 132.676